GDPR

Här finns information som rör Dataskyddsförordningen GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018. Ännu mer info från RF, SvFF och Datainspektionen följs via nedanstående länkar. I nedanstående text presenteras HFF:s integritetspolicy inklusive fler texter i ämnet.

RFs informationssida

SvFFs sida

Datainspektionen

HFF Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Hallands Fotbollförbund, 849200-0917, Andersbergsringen 104, 302 55 Halmstad (nedan kallad Förbundet) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för förbundets verksamhet.

Förbundet har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund".

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att förbundet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till förbundets verksamheten.

Förbundet behandlar personuppgifter för att administrera löpande förbundsaktiviteter (ex. utbildningsverksamhet och tävlingsadministration), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till ledare m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (utbildningsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Förbundsadministration
 • Deltagande i förbundets utbildningsverksamhet
 • Deltagande i förbundets tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag- Idrottslyftet
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av förbundet
 • Kontakt med föreningar och förtroendevalda i HFF samt övriga som är engagerade inom HFF som inte tillhör någon förening
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om förbundet vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Förbundet har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom förbundets verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Förbundsadministration

Avtal

Deltagande i förbundets utbildningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i förbundets tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag-IL

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av förbundet

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med förbundet

Avtal

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Förbundet kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas/avidentifieras.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i förbundet har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina personuppgifter. Förbundet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får förbundet ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad/avidentifierad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta HFF kansli för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur förbundet arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer
Har du frågor om förbundets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du kansliet.

Cristel Brorsson Peter Upphoff

Distriktsordförande Distriktschef