Info om utdrag ur belastningsregister

Mer info om detta kan du hitta på RFs hemsida.

Nedan finner du ett antal frågor och svar som kan vara vägledande i arbetet:

Fråga: Vad innebär detta beslut för föreningen?

Svar: Föreningar ska – istället för som tidigare uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn.

Fråga: När gäller detta beslut?

Svar: Beslutet fattades vid Riksidrottsmötet 2019 och börjar att gälla fr.o.m. 1 januari 2020.

Fråga: Vem är att betrakta som barn?

Svar: Med barn avses person under personer under 18 år.

Fråga: Vilka omfattas av beslutet? Vilka ledare ska vi begära in begränsade registerutdrag av?

Svar: Alla som har eller kan komma att erbjudas uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn. Det handlar alltså om att ledaren ska ha återkommande direktkontakt med barn.

Fråga: Hur går vi tillväga som förening?

Svar: En möjlig metod i olika steg;

  1. Upprätta ett föreningsregister med innehållet av vem/vilka som är tränare/ledare.
  2. Utse en eller ett par ansvariga för kontroll i föreningen.
  3. Inför en rutin med regelbundenhet, som fungerar i föreningen, exempelvis inför terminsstart eller då en ny tränare/ledare engageras då registerutdrag redovisas och kontrolleras.
  4. Den enskilde begär ut registerutdraget från Polisen. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
  5. Den enskilde uppvisar registerutdrag till föreningsansvarig enligt fastställd rutin.
  6. Föreningsansvarig gör en notering om att registerutdrag inhämtats.
  7. Utvärdera arbetssätt och rutiner.
  8. HFF rekommenderar att föreningen tar in registerutdrag varje år från alla de ledare som är i kontakt med barn- och ungdomar under 18 år.

Fråga: Vad syns i ett begränsat registerutdrag?

Svar: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån.

Fråga: Vad gör vi om vi upptäcker att en ledare blivit dömd för något?

Svar: Ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Föreningens styrelse kan välja att inte tilldela en ledare ett uppdrag eller avsluta en ledares uppdrag om man anser att förtroendet inte finns.

Fråga: Räcker denna åtgärd för att skapa en trygg miljö för barnen i vår förening?

Svar: Nej, som enskild insats räcker inte detta. Många av de som begår brott mot barn är förstagångsförbrytare och vilket alltså inte syns i registret. Därför uppmanar vi föreningen att arbeta med Skapa trygga Idrottsmiljöer (se länk.) och på så sätt ta ett helhetsgrepp kring tryggheten för barnen i er förening. https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/ovrigt/skapa-trygga-idrottsmiljoer.pdf

I förlängningen är trygghetsarbetet en förutsättning för all idrottslig utveckling, som syftar till att skapa attraktiva föreningsmiljöer och som bidrar till idén om att vi idrottar i förening för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet.

Fråga: Vad gör vi som förening med det fysiska utdraget när vi fått och läst det?

Svar: Om blivande ledare (uppdragstagare) eller arbetstagare lämnat ett registerutdrag och vill få tillbaka det, måste du återlämna registerutdraget i original. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/).

Som förening ska ni dokumentera att utdraget är uppvisat och kontrollen är utförd men får inte anteckna något om vad som står i utdraget. Registerutdrag får inte behållas eller kopieras (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/).

Fråga: Föreningen har mottagit ett registerutdrag i ett öppnat kuvert, gäller utdraget då?

Svar: Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna utdraget i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har alltså rätt att själv ta del av uppgifterna i utdraget innan det lämnas till föreningen.

Fråga: Kan inte utdraget skickas direkt till oss som förening?

Svar: Nej, Polismyndigheten får inte skicka registerutdraget direkt till någon arbetsgivare eller uppdragsgivare, och då alltså inte heller till föreningen.

Fråga: Räcker det att vi som förening begär in begränsat registerutdrag en gång eller ska det göras med viss regelbundenhet?

Svar: Det är den enskilde som begär utdraget, detta ska ske vid nytillsättning för alla ledare som har kontakt med barn. Vår rekommendation är dessutom att det därefter sker varje år, vilket alltså inkluderar tidigare tillsatta ledare, enligt den rutin som föreningen fastställer.