Gemensam övergångspolicy

Här kan föreningen ansluta sig till den gemensamma övergångspolicyn genom att ange föreningens övergångsansvariga.

För utskrift av dokumentet klicka här.

Övergångspolicy - förhållningssätt för övergångar i distriktet

Övergångspolicyn riktar sig till alla fotbollsföreningar som tillhör Hallands Fotbollförbund, till dess spelare, föräldrar och ungdomsledare i syfte att skapa ett ännu bättre fotbollsklimat och fler bra fotbollsmiljöer, genom ökat samarbete och förståelse mellan alla föreningar i Halland oavsett var i seriepyramiden respektive förening/lag befinner sig på.

När föreningen ansluter sig till denna övergångspolicy innebär det att föreningen åtar sig att följa den med följande syfte:

 • Alla skall vara med – Lokal idrott med dina kompisar
  • Allsidig fysisk utveckling – flera idrotter och stor varierad aktivitet i tidig ålder (inkl skolan och miljöer för spontanfotboll)
 • Föräldramedverkansmodell – bra och engagerade ledare som tänker långsiktigt
 • Utbildningsfokus - Tävla för att lära och utvecklas
 • Sen specialisering (inte före 15 år, slutför grundskolan)
 • Färdig lite senare (22-23 år istället för 17-18 år)
 • Bredd och elit samverkar (mångfald och folkhälsa)*
 • Slutprodukten – Slagkraftiga på seniornivå (mät 25-27 åringar)

*Bredd- och elit samverkar betyder

 • Elit-/Stora och breddklubbar hjälps åt!
 • Fokus på spelarnas inlärnings- och utvecklingsmiljö

T.o.m. 15 års ålder (grundskoleålder):

–       Ingen aktiv rekrytering mellan föreningar

–       Alla deltar på eget initiativ i HFFs verksamhet

–       Elitföreningarna stöttar och hjälper övriga föreningar med att utveckla sin träningsmiljö så att vi får en förbättrad plattform för framtiden

16 -19 år (gymnasieålder): 3 spår

Spår 1

Förberedande i elitförening

Spår 2

Förberedande elit i HFF SoL miljö

Spår 3

Motionsfotboll i föreningsmiljö

Så bra som möjligt!

Så bra som möjligt!

Så många som möjligt, så länge som möjligt

SEF/EFD-förening

HFF SoL

–     Ett alternativt sätt att utvecklas till en elitspelare

–     En bredare plattform där fler spelare fortsätter längre

Folkhälsa och gemenskap

Tipselit

Utvecklande klubbmiljö (bl.a. spel med äldre)

Supporters

Egen träningsgrupp på NIU

Fotbollsgymnasium

–     T.ex. NIU – Fotboll Regional

–     Annat certifierat gymnasium

Rekrytering till Föreningslivet

Med en gemensam övergångspolicy kan vi få fler spelare och fler lag, vilket ger fler välmående föreningar samt ett distrikt som växer och stärks.

Vi undviker övergångar mellan föreningar på barn- och ungdomsnivå där syftet för övergången inte är av social karaktär. Om vi låter våra ungdomar utvecklas i lugn och ro i en positiv och trygg närmiljö utifrån Fotbollens Spela, Lek och Lär, kommer de - förutom att vara aktiva spelare under längre tid - också att vara mer förberedda för fotboll och futsal på nästa nivå.

Det är ett gemensamt ansvar hos mottagande och avlämnande förening att kommunikationen sköts på ett bra och korrekt sätt i en övergångsprocess. Det är den mottagande föreningen som har extra stort ansvar då spelaren vanligtvis står på dennes sida. Att som mottagande förening säga nej till en övergång som görs av fel skäl är att ta ansvar!

Vi vill med denna övergångspolicy förbättra samarbetet och dialogen mellan föreningarna i distriktet. Vi ska alla jobba mot samma mål – att ha kvar så många som möjligt så länge som möjligt i vår idrott.

Övergångspolicyn är ett komplement till gällande Tävlings- och representationsregler.

Anslutning till den gemensamma övergångspolicyn och Kontaktperson

Genom att utse och meddela (genom att fylla i formulär på HFF hemsida) HFF en kontaktperson (för herrar, damer och ungdomar) ansluter sig föreningen sig till denna Övergångspolicy.

Kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter ska finnas både på den egna föreningens hemsida samt på HFF: s hemsida.

Informationsansvar

Det är föreningarnas ansvar att informera ledare och föräldrar inom den egna föreningen att övergångspolicyn finns och att föreningen anslutit sig till den. Innebörden av detta ansvarar också föreningen att informera om.

Vid övergång

Ev. övergångar skall företrädelsevis göras efter säsongen. Vid alla övergångar skall spelaren göra "rätt" för sig i den nuvarande föreningen innan övergången genomförs. Det innebär bl.a. att spelaren skall ha betalt sin medlems- och träningsavgift.


Övergångspolicy Barn (från det året spelaren fyller 10 år upp t.o.m. året spelaren fyller 11 år)

 • Skälet till övergången ska spelaren själv ange, och det är spelaren själv som ska vara den drivande i att byta förening inte mottagande förening.
 • Kontakt ska tas med föreningarnas respektive kontaktperson innan provträning och eventuell övergång sker. Endast kontakt mellan föreningarnas utsedda kontaktpersoner får förekomma. Vid en övergångsförfrågan ska en dialog ske utifrån dokumentet "Checklista vid övergång".

Övergångspolicy UNGDOM (från det året spelaren fyller 12 år upp t.o.m. året spelaren fyller 15 år)

 • Skälet till övergången ska spelaren själv ange, och det är spelaren själv som ska vara den drivande i att byta förening inte mottagande förening.
 • Kontakt ska tas med föreningarnas respektive kontaktperson innan provträning och eventuell övergång sker. Endast kontakt mellan föreningarnas utsedda kontaktpersoner får förekomma. Vid en övergångsförfrågan ska en dialog ske utifrån dokumentet "Checklista vid övergång".
 • Fr.o.m. det år spelaren fyller 12 år t.o.m. det år spelaren fyller 14 år får spelaren endast representera en förening per speltermin. Spelterminerna är 1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober, 1 november – 28(29) februari. Spelaren kan vara registrerad i en förening för fotboll och i en annan förening för futsal.
 • OBS! Från det år spelaren fyller 15 år är det tillåtet att, med avsikten att erbjuda plats hos elitföreningarnas NIU-fotbollsgymasiegrupper, ta kontakt med spelare efter det att den andra föreningens kontaktperson informerats, förfrågan behöver inte godkännas men skall bekräftas.

Övergångspolicy JUNIOR och SENIOR (fr.o.m. året spelaren fyller 16 år) för icke professionella fotbollsspelare gäller:

 • Mellan 16/12 – 30/10 får förening endast ta kontakt med spelare efter det att den andra föreningens kontaktperson godkänt förfrågan.
 • Mellan 1/11 – 15/12 får förening ta kontakt med spelare efter det att den andra föreningens kontaktperson informerats, förfrågan behöver inte godkännas men skall bekräftas.
 • Spelare som vill byta förening mellan 16/12 – 30/10 tar kontakt med sin förenings kontaktperson, som i sin tur tar kontakt med nya föreningens kontaktperson.

För icke professionella futsalspelare gäller:

 • Mellan 16/9 – 30/4 får förening endast ta kontakt med spelare efter det att den andra föreningens kontaktperson godkänt förfrågan.
 • Mellan 1/5 – 15/9 får förening ta kontakt med spelare efter det att den andra föreningens kontaktperson informerats, förfrågan behöver inte godkännas men skall bekräftas.
 • Spelare som vill byta förening mellan 16/9 – 30/4 tar kontakt med sin förenings kontaktperson, som i sin tur tar kontakt med nya föreningens kontaktperson.

CHECKLISTA/ÖVERGÅNGSDIALOG SPELARE 10-15 ÅR

Det är föreningarnas ansvar att informera ledare, spelare och föräldrar inom den egna föreningen om att övergångspolicy finns.

Spelare, ledare eller förälder som vill byta förening tar kontakt med sin förenings kontaktperson, som i sin tur tar kontakt med den nya föreningens kontaktperson.

Spelare

Nuvarande förening

Önskad förening

Syfte med övergången

Övergångens syfte måste presenteras klart och tydligt av spelaren och föräldern.

 1. Vilka blir konsekvenserna av en eventuell övergång – nuvarande föreningens ledare?
 2. Återkoppling ska ske till spelare, föräldrar, tränare och kontaktpersoner.
 3. Är syftet överensstämmande med policydokumentet, så godkänns övergången. Är syftet inte överensstämmande fortsätter man med punkt 4.
 4. Är involverade parter inte överens ska man ha ett samtal med spelare, föräldrar, ledare och kontaktpersoner. Där går man igenom följande:
 • Vad blir konsekvenserna för respektive lag?
 • Vad är planen för spelaren under den närmaste tiden i den mottagande föreningen?
 • Vad anser tränarna i båda föreningarna är bäst för spelaren?

Beslut (sätt kryss efter den överenskommelse som görs)

Övergången genomförs och nuvarande förening har inga ekonomiska krav på spelaren.

Övergången genomförs inte pga …

Underskrifter

Datum

Spelare

Vårdnadshavare

Kontaktperson nuvarande förening

Kontaktperson önskad förening